Dokumenty

Ta sekcja zawiera szereg dokumentów, z którymi należy się zapoznać przed rozpoczęciem handlu na rynku Forex lub giełdzie. Obejmuje to: Umowę użytkownika, Politykę prywatności, Ujawnienie ryzyka i inne.

1. Usługi

 

1.1 Umowa Użytkownika zawiera: załączniki, zmiany, porozumienia i upoważnienia, które Klient musi zaakceptować w związku z usługami świadczonymi przez Spółkę. Umowa “Umowa Użytkownika” określa dalsze wzajemne relacje pomiędzy Pośrednikiem a Klientem, jak również ustanawia inne prawa i obowiązki Stron, które powstają w związku ze zleceniem świadczenia i realizacją tych usług.

 

1.2 Zgodnie z postanowieniami “Umowy Użytkownika” Klient będzie zawierał transakcje papierami wartościowymi i instrumentami finansowymi.

 

1.3. Zgodnie z postanowieniami zawartymi w “Umowie Użytkownika” Broker świadczy następujący zakres usług:

 

(a) zapewnienie dostępu do platform handlowych, czyli oprogramowania, za pomocą którego odbywa się elektroniczna transmisja danych poprzez osobisty komputer stacjonarny, laptop lub inne urządzenie podłączone do modemu lub autoryzowanej sieci transmisji danych wskazanej przez Spółkę;

(b) zapewnienie dostępu do platform handlowych, a mianowicie do oprogramowania, za pomocą którego odbywa się elektroniczna transmisja danych za pośrednictwem osobistego komputera stacjonarnego, laptopa lub innego urządzenia podłączonego do modemu lub autoryzowanej sieci transmisji danych wskazanej przez Spółkę

 

b) zapewnienia dostępu do niezbędnych programów interaktywnych i usług związanych z obrotem na rynkach finansowych oferowanych przez Pośrednika w celu:

b) zapewnienia dostępu do niezbędnych programów interaktywnych i usług związanych z obrotem na rynkach finansowych oferowanych przez Pośrednika w celu

 • posiadać dostęp do autoryzowanego dostawcy usług strony trzeciej;
 • możliwość uzyskania informacji handlowych i kwotowań od Brokera lub autoryzowanego usługodawcy zewnętrznego.

 

1.4. Przed rozpoczęciem współpracy, Klient zobowiązuje się do zaakceptowania, dokładnego zapoznania się i wyrażenia zgody na wszystkie warunki “Umowy Użytkownika Firmy”

 

1.5 Podpisując “Umowę Użytkownika” Klient wyraża zgodę na to, że Broker może jednostronnie dokonywać korekt i zmian, a także dodawać, zmieniać nazwy lub pozostawiać bez zmian usługi świadczone zgodnie z Umową. Spółka będzie jednak zobowiązana do powiadomienia Klienta o zmianach w możliwie najkrótszym czasie określonym w Umowie.

 

Zgodnie z Warunkami Ogólnymi, wszelkie zmiany, uzupełnienia lub zmiany nazw usług wchodzą w życie pięć dni roboczych po powiadomieniu Klienta o zmianach określonych w punkcie 4.

 

1.6. wszelkie instrumenty finansowe, za pomocą których Klient dokonuje transakcji zgodnie z “Umową z Użytkownikiem”, są instrumentami rozliczeniowymi. Klient powinien pamiętać, że nie ma dostawy fizycznej waluty lub aktywów stanowiących podstawę kontraktu w momencie jego wykonania.

 

1.7. Klient zobowiązuje się do przyjęcia do wiadomości i zrozumienia następujących faktów:

 

(a) Broker będzie wykonywał transakcje i pewne dodatkowe usługi, które mogą być uzgodnione pomiędzy Klientem a Spółką na piśmie od czasu do czasu

(b) Broker będzie wykonywał transakcje i pewne dodatkowe usługi, które mogą być uzgodnione pomiędzy Klientem a Spółką na piśmie od czasu do czasu

(c) Broker będzie wykonywał transakcje i pewne dodatkowe usługi

 

b) Broker nie udziela porad ani wskazówek dotyczących jakichkolwiek transakcji zawieranych w ramach “Umowy z Użytkownikiem”.

 

c) Pośrednik nie ma dostępu do zarządzania i monitorowania inwestycji Klienta;

 

d) Realizacja przez Brokera jakichkolwiek zleceń w imieniu Klienta nie oznacza akceptacji lub rekomendacji tej transakcji przez firmę

 

f) Broker nie będzie działał jako powiernik ani nie będzie udzielał Klientowi indywidualnej rekomendacji w odniesieniu do jakiejkolwiek transakcji na papierach wartościowych i instrumentach finansowych, chyba że zostanie to uzgodnione na piśmie.

 

g) Klient zobowiązuje się do dokonania własnej oceny swoich transakcji, które będą rozpatrywane w świetle własnych celów i zobowiązań Klienta, w tym rozważenia prawdopodobnego ryzyka i korzyści związanych z zawarciem tych transakcji;

 

h) Klient musi zrozumieć, że nie powinien polegać na jakichkolwiek informacjach, sugestiach lub powiadomieniach od Brokera jako rekomendacji lub porady w odniesieniu do tej transakcji.

 

2. Etapy otwarcia rachunku handlowego

 

2.1. Przed otwarciem konta handlowego, Klient musi przejść przez procedurę rejestracji na oficjalnej stronie Firmy. W tym celu konieczne jest wypełnienie formularza rejestracyjnego dla otwarcia konta handlowego i zaakceptowanie “Umowy użytkownika”.

 

2.2.2. Podczas rejestracji Klient ma prawo wybrać jeden z oferowanych rodzajów rachunków handlowych. Warunki i specyfika świadczenia usług dla każdego z oferowanych typów kont handlowych są umieszczone na oficjalnej stronie internetowej Firmy i stanowią integralną część “Umowy użytkownika”.

 

2.3. Klient musi rozumieć, że jest osobiście odpowiedzialny za podanie prawidłowych danych oraz za wszelkie możliwe konsekwencje wynikające z ich nierzetelności lub nieważności.

 

2.4 Po zakończeniu procesu rejestracji i podpisaniu “Umowy Użytkownika”, Klientowi zostanie udostępnione konto handlowe. Następnie odbędzie się generowanie danych, a Firma dostarczy kody dostępu (login i hasło) do Strefy Osobistej i Terminala Handlowego. Kody dostępu są niezbędne do identyfikacji Klienta podczas operacji handlowych, jak również do zarządzania kontem handlowym i środkami finansowymi.

 

Hasło Klienta jest jednorazowe i nie może być zmienione. Hasło może być zmienione w każdym czasie na wniosek każdej ze stron. Hasło może być zmienione przez Klienta w każdym czasie, ale Klient nie musi o tym informować Spółki.

 

2.5. Otwarcie i prowadzenie rachunku handlowego Klienta odbywa się w Euro.

 

2.6. Rachunek handlowy Klienta zostanie automatycznie połączony z platformą handlową.

 

2.7. Podczas pierwszej rejestracji Klienta, rachunek handlowy otwarty dla niego zostanie połączony z platformą handlową.

 

2.8 Jeśli Klient posiada unikalne i super-agresywne strategie handlowe, musi uprzedzić Brokera o swoim zamiarze, po czym Spółka poprosi o dowód jego/jej kwalifikacji jako profesjonalnego handlowca lub inwestora. Jeśli Klient odmówi dostarczenia dowodu, Spółka zastrzega sobie prawo do odmowy dalszych usług dla Klienta oraz do zablokowania dostępu do konta handlowego i anulowania wszystkich transakcji i ich wyników.

Klient nie jest zobowiązany do dostarczania dowodów.

 

2.9. Klient zobowiązuje się do przyjęcia odpowiedzialności za zachowanie poufności danych dostępowych do swojego rachunku handlowego oraz za wszystkie transakcje handlowe i niehandlowe dokonywane na rachunku odpowiednio autoryzowanym na platformie handlowej, na oficjalnej stronie internetowej z wykorzystaniem danych dostępowych do rachunku handlowego Klienta.

 

2.10. W sytuacji, gdy Klient utraci hasło, Pośrednik jest uprawniony do zmiany dotychczasowego hasła na wniosek Klienta. Przed przystąpieniem do procedury zmiany hasła Klient musi jednak poddać się identyfikacji, która przeprowadzana jest za pomocą wszelkich dostępnych środków.

 

3. Prawa, gwarancje i obowiązki stron

 

3.1. Klient ma prawo do:

 

3.1.1 Komunikacja z Brokerem lub autoryzowanym usługodawcą będącym osobą trzecią w celu uzyskania notowań i informacji dla potrzeb obrotu na rynkach finansowych.

 

3.1.2. dostępu do operacji handlowych na rynkach finansowych za pośrednictwem platformy transakcyjnej udostępnionej przez Brokera. 3.1.3. otrzymywania i żądania wszelkich informacji dotyczących aktualnego stanu jego rachunku na pierwsze żądanie, z zastrzeżeniem komunikacji pomiędzy Klientem a Brokerem.

 

3.1.4. Prawo do dysponowania dostępnymi środkami na Koncie Osobistym w dowolnym, dogodnym dla siebie czasie.

 

3.1.5. Możliwość składania wniosków, zleceń i dyspozycji do Brokera w zakresie obrotu na rynkach finansowych wyłącznie za pośrednictwem myAlpari lub telefonicznie.

 

3.2. Ze swojej strony Klient gwarantuje, że:

 

3.2.1. posiada pełną zdolność do czynności prawnych i zdolność do czynności cywilnoprawnych.

 

3.2.2. jest świadomy, że “Umowa z Użytkownikiem” nie narusza żadnych praw, przepisów i regulacji ustawowych mających zastosowanie do Klienta lub w jurysdykcji, w której Klient jest rezydentem.

 

3.2.3. Wszelkie informacje dostarczone przez Klienta zgodnie z “Umową z Użytkownikiem” są kompletne, dokładne i prawdziwe, w tym wszystkie związane z nimi aspekty.

 

3.2.4. Klient zobowiązuje się do przyjęcia odpowiedzialności za wszelkie prawdopodobne skutki, jakie mogą wyniknąć w wyniku jego działań zgodnie z “Umową z Użytkownikiem”.

 

3.2.5. zobowiązuje się być jedyną uprawnioną osobą korzystającą z usług Brokera w zakresie rachunku transakcyjnego, tym samym jest odpowiedzialna za zachowanie poufności danych osobowych oraz niezbędnych kodów dostępu.

3.2.6. zobowiązuje się do korzystania z usług Brokera w zakresie rachunku transakcyjnego jako jedyna osoba uprawniona.

 

3.2.6. Klient gwarantuje, że środki pochodzą z legalnego źródła i dlatego ich wykorzystanie jest zgodne z prawem

 

3.2.7. Klient gwarantuje, że środki przekazane na jego rachunek handlowy są legalnego pochodzenia oraz legalnego posiadania i prawa.

 

3.3. Klient zobowiązuje się do:

 

3.3.1. przestrzegać warunków i zobowiązań określonych w “Umowie użytkownika” i w innych załącznikach do niej oraz innych informacjach opublikowanych na stronie internetowej.

 

3.3.2. Dokonywać wszelkich płatności ściśle według zasad i warunków zawartych w “Umowie użytkownika”.

 

3.3.3 Podanie aktualnych informacji i danych identyfikacyjnych oraz niezwłoczne powiadomienie Spółki o wszelkich zmianach w tym zakresie. Klient ponosi odpowiedzialność za wszelkie konsekwencje niepowiadomienia Spółki o jakichkolwiek zmianach.

 

3.3.4. zobowiązuje się do nieujawniania osobom trzecim kodów dostępu oraz innych informacji służących do identyfikacji Klienta podczas wykonywania operacji handlowych oraz zarządzania rachunkiem handlowym i znajdującymi się na nim środkami finansowymi.

3.3.5. zobowiązuje się do nieujawniania osobom trzecim kodów dostępu oraz innych informacji służących do identyfikacji Klienta podczas wykonywania operacji handlowych oraz zarządzania rachunkiem handlowym i znajdującymi się na nim środkami finansowymi.

 

3.4. Broker zastrzega sobie prawo do:

 

3.4.1. Wymagać od Klienta należytego wypełnienia warunków “Umowy użytkownika”.

 

3.4.2. w celu dokonania prawidłowej identyfikacji, żąda od Klienta podania informacji i danych niezbędnych do otwarcia rachunku handlowego oraz do dokonywania przez Klienta operacji handlowych i niehandlowych.

3.4.3. w celu dokonania prawidłowej identyfikacji, żąda od Klienta podania informacji i danych niezbędnych do otwarcia rachunku handlowego oraz do dokonywania przez Klienta operacji handlowych i niehandlowych.

 

3.4.3 Jeśli Klient odmówi przestrzegania wymogów “Umowy Użytkownika”, Firma ma prawo do jednostronnego odebrania Klientowi dostępu do świadczonych usług.

 

3.4.4. W celu zapobiegania oszustwom, praniu brudnych pieniędzy i innym sytuacjom konfliktowym, Broker ma prawo w dowolnym momencie zażądać od Klienta potwierdzenia jego tożsamości lub danych rejestracyjnych osoby prawnej. Potwierdzenie tożsamości Klienta lub danych rejestracyjnych osoby prawnej odbywa się zgodnie z procedurą określoną w punkcie 7 “Umowy Użytkownika”.

 

3.4.5. uznania jakiejkolwiek pozycji (lub wielu pozycji) Klienta za nieważną i zamknięcia jej po aktualnej cenie w dowolnym momencie według własnego uznania, pod warunkiem, że wszystkie systemy handlowe stosowane przez Klienta są zaprojektowane w celu wykorzystania możliwej luki w oprogramowaniu Firmy.

 

3.4.6. Spółka może zabronić korzystania z Expert Advisors lub całkowicie zabronić dostępu do handlu i konta handlowego w przypadku wykrycia nieproduktywnego obciążenia usług ze strony Klienta.

 

3.4.7. Pod warunkiem, że transakcja została skorygowana lub anulowana przez dostawcę płynności, Spółka ma prawo do edycji lub unieważnienia transakcji.

 

3.4.8. W przypadku, gdy Klient posiada wpisaną wierzytelność, Pośrednik ma prawo do wykorzystania salda dostępnego na konto handlowe Klienta.

 

3.4.9. Broker ma prawo do przymusowego zamknięcia (likwidacji) otwartych pozycji Klienta bez uprzedniego powiadomienia go o tym fakcie, jeżeli aktualny stan rachunku handlowego «Margin Level» jest niższy niż 80% wymaganego depozytu zabezpieczającego do utrzymania otwartych pozycji (sytuacja Margin Call). W niektórych przypadkach otwarte pozycje mogą być przymusowo zamknięte z obowiązkowym powiadomieniem Klienta.


Firma jest oczywiście zobowiązana do rozpoczęcia zamykania nierentownych transakcji, pod warunkiem, że aktualny poziom «Margin Level» stanie się mniejszy niż margines wymagany do utrzymania otwartych pozycji (sytuacja «Stop Out»). Minimalny dopuszczalny poziom depozytu zabezpieczającego wynosi 20%.

 

3.5 Broker gwarantuje, że:

 

3.5.1 Wszystkie dane dostarczone przez Klienta będą chronione przez Spółkę zgodnie z postanowieniami dotyczącymi prywatności i ochrony danych zawartymi w punkcie 8 niniejszego dokumentu;

 

3.5.2. W ciągu 24 godzin od otrzymania przez Brokera stosownego żądania, Klient otrzyma wszelkie niezbędne informacje dotyczące stanu jego rachunku handlowego.

 

3.5.3 Klient musi zrozumieć, że Broker nie działa jako agent podatkowy. Oznacza to, że Klient jest wyłącznie odpowiedzialny za wszystkie zadania związane z podatkami, sprawozdawczością fiskalną i podatkową, w tym, ale nie tylko, płatności wszelkich podatków wynikających z lub w związku z wszelkimi transakcjami związanymi z usługami świadczonymi przez spółkę.

 

3.6. Ze swej strony Broker zobowiązuje się do:

 

3.6.1 Po pomyślnym zakończeniu przez Klienta procesu rejestracji, Firma otworzy dla niego osobiste konto handlowe, po czym będzie mógł rozpocząć handel.

 

3.6.2. umożliwienia Klientowi dokonywania operacji handlowych i niehandlowych na rynkach finansowych na zasadach i w trybie określonym w “Umowie Użytkownika”.

 

3.6.3. Świadczyć usługi zgodnie z warunkami “Umowy z Użytkownikiem”.

 

4. wymiana informacji

 

4.1 Pośrednik może komunikować się z klientem za pośrednictwem:

 

a) e-mail;

b) wewnętrzny e-mail platformy transakcyjnej;

c) komunikację faksową;

d) telefon;

 

4.2 Do kontaktu z Klientem będziemy używać najbardziej aktualnych danych kontaktowych Klienta. Klientowi nie przysługuje prawo do twierdzenia, że informacje przesłane do Brokera na dane podane przez Klienta są nieprawidłowe lub nieważne.

 

4.3. Dokumenty, ogłoszenia, zawiadomienia, potwierdzenia, żądania, raporty, komunikaty, korespondencja i inne będą uważane za otrzymane przez Klienta:

 • po zakończeniu rozmowy telefonicznej;
 • 7 dni roboczych od momentu wysłania;
 • jedną godzinę po wysłaniu na jego adres e-mail;
 • niezwłocznie po wysłaniu za pośrednictwem wewnętrznej poczty platformy handlowej;
 • niezwłocznie po wysłaniu faksu;

 

4.5 Po upływie trzech dni kalendarzowych od wysłania przez Spółkę powiadomienia za pośrednictwem wewnętrznej poczty terminala klienta, Klient zgadza się, że Broker ma prawo do usunięcia wiadomości, które nie zostały odebrane.

 

4.6. Klient wyraża zgodę na przechowywanie przez nas zapisów rozmów ustnych i telefonicznych z Klientem. Nagrania tego typu mogą służyć jako dowód żądań i instrukcji wydanych przez Klienta oraz innych interakcji między Klientem a Firmą, które są własnością Pośrednika

 

5. Finanse klientów: rozrachunki, płatności i przelewy

 

5.1 W celu umożliwienia przeprowadzenia transakcji handlowych, Broker może wymagać od Klienta zasilenia rachunku handlowego poprzez przelanie środków pieniężnych na rachunki Spółki przy użyciu dowolnej akceptowalnej metody płatności.

 

5.2. Klient rozumie, że środki zostaną zaksięgowane na rachunku handlowym w dniu wykonania warunków transakcji, pomniejszone o wszelkie opłaty za przelew lub inne opłaty, które mogą być poniesione.

 

5.3. Klient ma prawo do wypłaty środków dostępnych na rachunku handlowym w dowolnym czasie i według własnego uznania, o ile jest to przewidziane w “Umowie użytkownika”. Często środki mogą być wypłacone z konta handlowego za pomocą tych samych metod płatności, które zostały wcześniej użyte do zasilenia konta i na ten sam rachunek bankowy lub za pośrednictwem tego samego systemu płatności elektronicznych, który został użyty do zasilenia konta.

 

5.4. Klient może dokonywać wpłat lub wypłat tylko w jednej walucie - EUR.

 

5.5. W przypadku, gdy Klient chce wpłacić lub wypłacić środki ze swojego konta handlowego:

a) Pośrednik nie będzie przyjmował płatności na rzecz/od osób trzecich, a tym samym zleceniodawcą i odbiorcą środków musi być ta sama osoba co Klient;

a) Pośrednik nie będzie przyjmował płatności na rzecz/od osób trzecich, a tym samym zleceniodawcą i odbiorcą środków musi być ta sama osoba co Klient

b) środki pieniężne mogą być wypłacane na ten sam rachunek bankowy lub tą samą metodą finansowania, którą zasilono rachunek; w przypadku, gdy metoda zasilania rachunku nie może być wykorzystana do wypłat (np. za pośrednictwem terminali płatniczych, kart bankowych itp.), wypłaty mogą być dokonywane wyłącznie przelewem na rachunek bankowy otwarty na nazwisko Klienta

c) jeżeli do zasilania rachunku stosowane są różne metody i waluty, wnioski wyciągane są proporcjonalnie w odniesieniu do każdej metody i waluty.

 

5.6. W ciągu jednego dnia roboczego środki zostaną zaksięgowane na rachunku handlowym Klienta.

 

5.7. Jeśli kwota do wypłaty, w tym wszystkie opłaty, przekracza wolny margines, Broker zastrzega sobie prawo do odrzucenia takiego wniosku o wypłatę. Ponieważ każda wypłata z rachunku handlowego, na którym znajdują się otwarte pozycje, może być dokonana wyłącznie w ramach wolnego depozytu zabezpieczającego dostępnego na rachunku Klienta.

 

5.8. Po otrzymaniu od Klienta żądania odstąpienia od umowy, Spółka zastosuje się do żądania Klienta w ciągu pięciu dni roboczych.

 

5.9. Wszelkie opłaty, wydatki i prowizje pobierane przez banki, agentów rozliczeniowych, giełdy, depozytariuszy i inne podmioty w związku z transferem środków i rozliczeniami pomiędzy Stronami pokrywa Klient.

 

5.10. Klient rozumie i akceptuje, że w przypadku, gdy jego rachunek handlowy jest zasilany z opóźnieniem spowodowanym awarią oprogramowania, Broker może zasilić rachunek ręcznie, pod warunkiem, że Klient powiadomił o tym Zespół Wsparcia.

 

5.11. Według własnego uznania Klienta, Klient może przelać środki na konto handlowe w celu jego uzupełnienia lub utrzymania otwartej pozycji. Ze swojej strony, Firma nie będzie wysyłać Klientowi żadnych wymagań co do utrzymania poziomu niezbędnego depozytu zabezpieczającego.

 

5.12. Broker jest uprawniony do ograniczenia minimalnych i maksymalnych kwot uznawanych i obciążanych, które będą zróżnicowane w zależności od sposobu uznawania lub obciążania.

 

5.13. Z zastrzeżeniem warunków określonych w “Umowie Użytkownika”, do otrzymania prowizji lub innego wynagrodzenia od Klienta za świadczone usługi. Ponadto, Klient musi zrekompensować wszelkie koszty poniesione przez Brokera. Dlatego też niezbędna kwota zostanie pobrana z rachunku handlowego Klienta bez akceptacji.

 

5.14. Broker zastrzega sobie prawo do płacenia lub otrzymywania opłat, prowizji lub niepieniężnych korzyści dla i/lub od swoich podmiotów stowarzyszonych lub stron trzecich, o ile nie jest to sprzeczne z prawem. Dodatkowo, Spółka może zapłacić opłatę lub prowizję jakiejkolwiek stronie trzeciej, która przyprowadzi nowego (potencjalnego) klienta do Spółki. W zamian, Klient zgadza się, że nie jest zobowiązany do oddzielnego ujawnienia głównych postanowień związanych z taką opłatą, niepieniężną korzyścią lub prowizją.

 

5.15. Broker zastrzega sobie prawo do zablokowania konta, które jest nieaktywne i pozostaje bez depozytu przez okres dłuższy niż trzy kolejne miesiące. Konta handlowe, które zostały zablokowane w ten sposób, zostaną automatycznie zarchiwizowane, po czym Klient nie będzie mógł korzystać z kodów dostępu do myAlpari i konta handlowego.

 

W celu przywrócenia dostępu do konta handlowego, Klient musi wysłać prośbę do Biura Obsługi Klienta. Po trzech dniach roboczych od złożenia wniosku, konto Klienta zostanie odblokowane, a Klient otrzyma powiadomienie na swój adres e-mail.

 

5.16. Konta handlowe, które pozostają nieaktywne przez okres dłuższy niż trzy miesiące, mogą zostać usunięte i nie mogą zostać przywrócone.

 

5.17. Jeśli rachunek handlowy pozostaje nieaktywny przez okres trzech miesięcy, ale na rachunku znajduje się depozyt, Broker zastrzega sobie prawo do naliczenia i obciążenia rachunku roczną opłatą za prowadzenie rachunku w wysokości €20 w celu utrzymania rachunku handlowego w stanie otwartym.

 

5.17.1 Atrakcyjny bonus jest uruchamiany przy każdym depozycie, co pozwala automatycznie otrzymać dodatkowe środki i handlować do 2x kwoty depozytu. Aby dokonać wypłaty, należy w ciągu 100 dni dokonać transakcji na kwotę równą wysokości bonusu. Jeśli wymagana wielkość zostanie osiągnięta w ciągu 100 dni, trader może natychmiast wypłacić pełną kwotę środków.

 

5.18. Klientom surowo zabrania się używania takich strategii handlowych, których celem jest osiągnięcie zysku poprzez celowe tworzenie sytuacji, na podstawie których jedno z kont Klienta lub grupa Klientów znajdzie się w strefie ujemnego salda, także wtedy, gdy konta te są zarejestrowane na różne osoby, świadomie będąc częścią jednej strategii handlowej. Jeśli specjaliści Firmy dowiedzą się, że Klient preferuje stosowanie tego typu strategii handlowej, Firma zastrzega sobie prawo do przywrócenia ujemnego salda na jednym z kont Klienta kosztem środków na innym koncie.

 

5.19. Jeżeli istnieją obiektywne przesłanki, Broker może uznać transakcje na serwerze transakcyjnym za niezbywalne.

 

5.20. W przypadku sytuacji związanych ze znacznym ograniczeniem płynności, Broker zastrzega sobie prawo do zamknięcia obrotu na jednym lub kilku instrumentach, lub umożliwienia obrotu na nich tylko w wyjątkowym trybie “Zamknięcia”.

 

6. Polityka przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy

 

6.1 Więcej informacji na temat tego dokumentu można znaleźć na stronie link

 

7. Identyfikacja Klienta

 

7.1 W oparciu o wymagania związane z procedurą KYC, główna część programu przeciwdziałania praniu pieniędzy wskazuje, że Spółka jest zobowiązana do przeprowadzenia identyfikacji każdego Klienta, z którym wchodzi w relacje biznesowe. Ponadto, monitorowanie relacji z Klientami będzie powielane na bieżąco.

 

7.2 W trakcie procedury weryfikacji tożsamości, jako osoba fizyczna, Pośrednik będzie zwracał uwagę na następujące wskaźniki:

 • ważne paszporty;
 • dokumenty tożsamości;
 • aktualne (ważne) prawo jazdy

 

7.3 W trakcie procedury weryfikacji tożsamości, jako osoba fizyczna, Pośrednik będzie zwracał uwagę na następujące wskaźniki:

 • ostatni wystawiony rachunek za media;
 • ostatnie wyciągi z konta bankowego lub karty kredytowej;
 • ostatnia rekomendacja bankowa.

Najnowsza”rekomendacja” odnosi się do rekomendacji banku, która została wydana nie później niż w ciągu ostatnich 3 miesięcy.

 

7.4. Broker dokona weryfikacji tożsamości Klienta przed rozpatrzeniem prośby Klienta o wypłatę znaczącej kwoty z jego rachunku handlowego.

 

7.5. Z zastrzeżeniem ust. 7.2 i 7.3, Broker zastrzega sobie prawo do żądania od Klienta określonych dokumentów, w każdym przypadku indywidualnie i na podstawie programu przeciwdziałania praniu pieniędzy.

 

7.6. W sytuacji, gdy firma musi polegać na dokumentach KYC, które nie są oryginałami, muszą być one należycie poświadczone za zgodność z oryginałem. Kopie te mogą być poświadczone przez prawnika, aktuariusza, księgowego lub inną osobę o uznanych kwalifikacjach zawodowych lub członka wymiaru sprawiedliwości lub wyższego urzędnika państwowego.

Spółka musi również zapewnić, że kopie są autentyczne.

 

7.7 Jeśli Klient dostarcza dokumenty KYC w językach, które nie są językami roboczymi firmy, Klient powinien dostarczyć uwierzytelnione tłumaczenie dokumentu na język angielski. Ponadto, tłumaczenie musi być napisane na maszynie, podpisane przez tłumacza i dołączone do poświadczonej kopii lub oryginału dokumentu.

 

7.8. Broker wysyła do Klienta żądanie, po czym w ciągu trzydziestu (30) dni kalendarzowych od daty żądania, Klient dostarcza oryginały dokumentów KYC.

 

7.9. W okresie oczekiwania na dokumenty KYC, Broker zastrzega sobie prawo do wstrzymania wykonywania operacji niehandlowych na rachunku Klienta, w tym wypłat.

 

7.10. Jeżeli Klient nie dostarczy dokumentów w ciągu 30 dni kalendarzowych, Broker zastrzega sobie prawo do zamrożenia wszelkich operacji handlowych i niehandlowych na rachunku Klienta, jak również do zamknięcia wszystkich otwartych pozycji po aktualnych notowaniach rynkowych oraz zablokowania środków pieniężnych umieszczonych na rachunku handlowym bez zgody Klienta.

 

7.11. W oparciu o politykę KYC, od podmiotu (Klienta) mogą być wymagane następujące dokumenty:

a) Dokumenty założycielskie i dokumenty o utworzeniu osoby prawnej wydane przez uprawnione organy. b) wyciąg z rachunku bankowego lub oświadczenie banku, że osoba prawna posiada rachunek bankowy.

c) pełnomocnictwo dla osoby fizycznej upoważnionej do prowadzenia rachunku handlowego Klienta, z obowiązkowym wskazaniem w treści pełnomocnictwa wszystkich niezbędnych danych Klienta oraz danych dokumentu tożsamości osoby fizycznej, a także upoważnienia tej osoby do zarządzania środkami pieniężnymi, dokonywania operacji handlowych i niehandlowych na rachunku handlowym Klienta oraz współdziałania z Brokerem we wszystkich sprawach w imieniu Klienta. Pełnomocnictwo musi być podpisane przez kierownika Klienta – osoby prawnej i opieczętowane.

d) decyzję właściwego organu o powołaniu kierownika osoby prawnej.

e) e) Kopia dokumentu identyfikacyjnego wydanego przez władze jurysdykcji Klienta, ze zdjęciem osoby fizycznej (paszport, prawo jazdy, dowód osobisty) upoważnionej do obsługi rachunku handlowego Klienta – osoby prawnej.

f) Jeżeli dokumenty są składane w kopiach i/lub wymagają tłumaczenia, należy spełnić wymogi dotyczące uwierzytelnienia i/lub tłumaczenia, zgodnie z wytycznymi określonymi w pkt 7.4 i 7.7 powyżej.

 

8. Prywatność i ochrona danych

 

8.1. Spółka zobowiązuje się do zachowania poufności Danych Klienta i nie ujawniania ich osobom trzecim, za wyjątkiem:

 • w zakresie niezbędnym w świetle obowiązującego prawa lub przepisów;
 • gdzie istnieje obowiązek publikowania danych;
 • jeżeli uzasadnione interesy biznesowe Pośrednika wymagają ujawnienia;
 • na życzenie Klienta lub za zgodą Klienta lub osób opisanych w punkcie 8.

 

8.2 Pośrednik zastrzega sobie prawo do ujawnienia danych osobowych Klienta tym agentom, którzy świadczą na rzecz Spółki szereg dodatkowych usług. Ponadto, Pośrednik może przenieść lub zaoferować przeniesienie jakichkolwiek swoich praw lub obowiązków na rzecz jakiejkolwiek osoby na podstawie “Umowy Użytkownika” oraz licencjonowanych agencji kredytowych lub innych podmiotów, które pomagają Pośrednikowi i innym:

 • działać zgodnie z przepisami prawa;
 • podejmowanie decyzji kredytowych;
 • zmniejszyć prawdopodobieństwo oszustwa podczas identyfikacji, zapobiegania oszustwom poprzez kontrolę kredytową. Broker zastrzega sobie prawo do przekazywania danych Klientów do innych oddziałów w celach biznesowych, takich jak obsługa rachunków klientów oraz informowanie klientów o nowych produktach i usługach, zgodnie z obowiązującym prawem.

 

8.3. Broker przyznaje Klientowi prawa dostępu do niektórych lub wszystkich danych osobowych, które Spółka gromadzi lub przechowuje w momencie złożenia wniosku lub do korekty nieprawidłowych informacji, stosując Ustawę o Ochronie Danych Osobowych. W celu skorzystania z jego wymagań, Klient musi złożyć wniosek na piśmie, a Klient może zostać poproszony o dostarczenie dodatkowych informacji, aby pomóc w realizacji niezbędnego wniosku.

 

8.4. Broker zastrzega sobie prawo do nagrywania lub monitorowania rozmów telefonicznych oraz korespondencji elektronicznej i innej pomiędzy Klientem a Spółką w celu zapewnienia bezpieczeństwa, zgodności z prawem, w celach edukacyjnych oraz w celu poprawy jakości usług.

 

8.5. Broker zastrzega sobie prawo do korzystania z plików cookies oraz innych urządzeń monitorujących IP w celu zarządzania systemem transakcyjnym, przechowywania haseł i nazw użytkowników, śledzenia odwiedzin na stronach w systemie transakcyjnym w celu personalizacji usług dla Klienta oraz monitorowania i ułatwiania przeglądania systemu transakcyjnego.

 

Cookies – są częścią danych przechowywanych na komputerze Klienta, zawierających informacje o Kliencie związane z korzystaniem z systemu handlowego. Adresy IP mogą być powiązane z Danymi Osobowymi Klienta, a poprzez śledzenie tych adresów, Broker otrzyma dane osobowe. Ze swojej strony, Firma udziela dostępu do handlu, gdy Klient zgodzi się na udzielenie zgody na cookies i urządzenia śledzące adresy IP. Klient, ze swojej strony, rozumie, że udzielił zgody na dostęp do szerokiego zakresu plików cookie i urządzeń śledzących adresy IP.

 

8.6. Wszelkie usługi świadczone za pośrednictwem systemu handlowego obejmują transmisje za pośrednictwem Internetu, ze swojej strony, Klient musi być świadomy, że takie transmisje są obarczone pewnym ryzykiem. Broker podejmie wszelkie możliwe środki ostrożności. Klient powinien być świadomy, że podczas handlu online, może być narażony na nieautoryzowane programy przekazywane przez strony trzecie, elektroniczne zakłócenia lub brak dotarcia informacji i danych do zamierzonego miejsca przeznaczenia lub błędny odbiór lub błędne skierowanie takich informacji. Wyposażenie techniczne zapewnia poufność i bezpieczeństwo danych, ale Spółka nie może zagwarantować wyeliminowania ewentualnych zagrożeń. Z tego powodu, jakakolwiek transmisja poprzez system transakcyjny nie może być uważana za gwarantowaną poufność. Broker nie będzie ponosił odpowiedzialności za jakiekolwiek naruszenie poufności wynikające z takich zdarzeń.

 

9. Odpowiedzialność

 

9.1. Klient zgadza się, że jakikolwiek system transakcyjny zostanie dostarczony przez Brokera w jego oryginalnej formie i bez jakiejkolwiek gwarancji, w tym:

 • przydatność komercyjna lub przydatność do określonego użytku, celu lub zastosowania;
 • terminowość;
 • brak przerw lub wyników do uzyskania przez klienta lub kogokolwiek innego podczas korzystania z systemu handlowego.

 

Pośrednik ze swej strony nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody poniesione przez Klienta lub jakąkolwiek osobę trzecią w związku ze świadczeniem jakichkolwiek usług, do których ma zastosowanie “Umowa z Użytkownikiem”, chyba że taka strata lub szkoda jest bezpośrednio spowodowana oszustwem, rażącym zaniedbaniem lub złośliwością ze strony Pośrednika.

 

9.2 Wszelkie straty lub szkody spowodowane, bezpośrednio lub pośrednio, przez jakiekolwiek zdarzenie, działanie lub zaniechanie poza jego kontrolą, w tym, bez ograniczeń, straty lub szkody wynikające, bezpośrednio lub pośrednio, z jakiegokolwiek opóźnienia lub niedokładności w przekazywaniu zamówień lub informacji z powodu awarii, opóźnienia lub nieprawidłowego działania jakiejkolwiek transmisji, komunikacji lub urządzeń obliczeniowych nie ponosi odpowiedzialności.

 

9.3 W przypadku wystąpienia błędu kwotowania lub wykonania, Broker zastrzega sobie prawo do dokonania wszelkich niezbędnych korekt lub dostosowań na danym rachunku. Wszelkie spory wynikające z takich błędów notowań, wykonania lub innych będą rozstrzygane przez Spółkę według jej wyłącznego uznania i analizy.

 

9.4 Przyczyny związane z opóźnieniami w połączeniu internetowym i składaniu notowań okresowo stwarzają sytuację, w której ceny wyświetlane na platformie transakcyjnej nie odzwierciedlają dokładnie notowań rynkowych. Broker zabrania stosowania praktyk arbitrażu ukrytego, które korzystają z tych opóźnień internetowych. Jeśli Spółka wykryje, że Klient stosuje ukryty arbitraż podczas handlu, transakcje przeprowadzone przy użyciu tej technologii zostaną anulowane. Broker zastrzega sobie prawo do dokonania niezbędnych zmian lub korekt na danym rachunku, według własnego uznania.

 

9.5 Klient zobowiązany jest mieć świadomość, że w warunkach dużej zmienności rynku, np. w przypadku ogłoszenia kluczowych (przełomowych) wiadomości, może narazić Klienta na dodatkowe ryzyko. Istnieje możliwość, że Klient może nie być w stanie uzyskać żądanej przez siebie ceny. Z kolei Broker nie może zagwarantować stabilności cen w okresach dużej zmienności rynku.

 

9.6 Klient jest zobowiązany do wyrażenia zgody na zwolnienie z odpowiedzialności i utrzymanie Brokera z wszelkich prawdopodobnych zobowiązań, szkód, kosztów i wydatków, w tym opłat i wydatków prawnych, poniesionych przez Brokera w związku ze świadczeniem usług na rzecz Klienta zgodnie z “Umową Użytkownika”. Ponadto, Klient powinien zauważyć, że wszelkie takie okoliczności, straty, koszty i wydatki nie powstały z powodu oszustwa, rażącego zaniedbania lub umyślnego przewinienia ze strony Spółki.

 

9.7 W sytuacji, gdy Spółka stwierdzi, że Klient naruszył jakąkolwiek “Umowę Użytkownika", co spowodowało jakiekolwiek szkody, straty, wydatki, opłaty lub wydatki, Spółka zastrzega sobie prawo, według własnego uznania i bez zgody Klienta, do obciążenia jego rachunku handlowego kwotą wystarczającą do pełnego pokrycia takich szkód, strat, wydatków, opłat lub wydatków. Jeśli na koncie (kontach) Klienta nie ma wystarczających środków, Spółka zażąda od Klienta uzupełnienia konta w kwocie, która może zaspokoić roszczenia Brokera.

 

9.8. Po zawiadomieniu Klienta przez Brokera o szkodzie, roszczenia muszą być zaspokojone przez Klienta w ciągu dziesięciu dni roboczych od dnia zawiadomienia.

 

9.9 Płatność za brak aktywności

 

9.9.1 Jeśli w ciągu ostatnich 365 dni kalendarzowych na koncie handlowym Klienta nie zostały wykryte żadne transakcje i wszystkie pozycje zostały zamknięte, od pierwszego dnia następnego miesiąca kalendarzowego z nieaktywnego konta handlowego zostanie potrącona opłata za utrzymanie w wysokości 10 EUR (dziesięć euro) miesięcznie.

 

9.9.2 Opłata będzie pobierana wyłącznie ze środków osobistych Klienta. Ponadto środki, które zostały przyznane Klientowi w ramach jednego lub więcej programów bonusowych lub innych promocji, nie mogą być wykorzystane do utrzymania rachunku handlowego.

 

9.9.3. W przypadku braku wystarczających środków na Koncie Osobistym Klienta, Broker ma prawo obciążyć brakującymi środkami jakiekolwiek inne konto handlowe lub osobiste Klienta. Kwota do obciążenia jest przeliczana według wewnętrznego, bieżącego kursu wymiany stosowanego przez Brokera.

 

9.9.4 Po upływie 365 dni kalendarzowych nieaktywne konto handlowe zostanie automatycznie przeniesione do archiwum i może zostać reaktywowane na wniosek Klienta skierowany do Zespołu Wsparcia, jednakże pod warunkiem uiszczenia wszelkich zaległych opłat należnych od Klienta w odniesieniu do tego lub innych nieaktywnych kont handlowych.

 

10. Siła wyższa

 

10.1 Obie strony są zwolnione z odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie swoich zobowiązań wynikających z “Umowy Użytkownika”, jeśli jest to spowodowane nieprzewidywalnymi okolicznościami, których obie strony nie mogły przewidzieć lub uniknąć. Okoliczności takie obejmują: pożary, powodzie, epidemie, przerwy w dostawie prądu i komunikacji, trzęsienia ziemi, tsunami, inne klęski żywiołowe, katastrofy spowodowane przez człowieka, akty terrorystyczne, zamieszki, działania władz, embarga, wojny i konflikty zbrojne lub inne okoliczności pozostające poza kontrolą Stron, z wyjątkiem zakresu, w jakim Strona naruszająca jest winna niezapobieżenia lub sama powoduje takie naruszenie lub opóźnienie, oraz pod warunkiem, że takiemu naruszeniu lub opóźnieniu nie można zapobiec

 

10.2 Wyłączenie odpowiedzialności na mocy “Umowy z Użytkownikiem” obejmuje również bezprawne działania przeciwko Firmie, jej pracownikom lub jej własności, w tym hacking i inne bezprawne działania przeciwko serwerom.

 

Siła wyższa zgodnie z “Umową Użytkownika” obejmuje również zawieszenie, likwidację lub zamknięcie jakiegokolwiek rynku lub brak jakiegokolwiek zdarzenia, na podstawie którego Broker opiera kwotowania lub nakłada ograniczenia lub specjalne lub niestandardowe warunki handlowe na lub w odniesieniu do jakiegokolwiek takiego rynku.

 

10.3. W przypadku wystąpienia siły wyższej, z wyłączeniem odpowiedzialności, Pośrednik jest uprawniony do podjęcia któregokolwiek lub kilku z poniższych działań bez uprzedniego powiadomienia Klienta:

 • zwiększyć wymagania dotyczące depozytów zabezpieczających;
 • zamknąć jakąkolwiek pozycję(y) handlową(e) Klienta po cenie, którą Broker uzna za uczciwą;
 • ograniczenie lub zmiana jednej lub więcej klauzul “Umowy użytkownika” i jej załączników do czasu, gdy wyłączenie odpowiedzialności przestanie obowiązywać;

 

10.4 Strona, dla której niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z “Umowy Użytkownika” zostało spowodowane okolicznościami siły wyższej, zobowiązana jest powiadomić drugą stronę o tych okolicznościach w terminie dwudziestu dni kalendarzowych od początku ich działania. Strona, która nie powiadomi kontrahenta o wystąpieniu okoliczności wyłączających odpowiedzialność we wskazanym terminie, nie będzie uprawniona do powoływania się na nie jako na okoliczności wyłączające odpowiedzialność.

 

11. Roszczenia i skargi

 

11.1. W przypadku, gdy Klient ma jakiekolwiek reklamacje dotyczące świadczenia usług przez Pośrednika na podstawie “Umowy Użytkownika”, Klient powinien przesłać reklamację do Helpdesku, który zbada charakter reklamacji i postara się rozwiązać problem.

 

11.2. Wszelkie roszczenia i reklamacje wobec Pośrednika powinny być zgłaszane w następujących terminach:

 • Trzy (3) dni są dozwolone na złożenie roszczenia, które opiera się na stosunkach między stronami w odniesieniu do realizacji transakcji na rynkach finansowych.
 • dwadzieścia (20) dni kalendarzowych jest przypisanych do roszczenia, które odnosi się do transakcji niehandlowych i innych podstaw.

 

Należy zwrócić szczególną uwagę na fakt, że odmowa złożenia przez Klienta reklamacji w wyznaczonym terminie stanowi dowód akceptacji działań Pośrednika oraz braku sporu lub nieporozumienia.

 

11.3. Reklamacja musi zawierać następujące dane:

a) imię i nazwisko Klienta;

b) zalogować się na platformę transakcyjną;

c) opis sytuacji.

 

11.4. Roszczenia związane z obrotem na rynkach finansowych obejmują następujące elementy:

a) datę i godzinę wystąpienia sytuacji problemowej (w oparciu o czas platformy transakcyjnej);

b) ticker spornej pozycji lub zlecenia oczekującego.

 

11.5. Oświadczenie nie może zawierać:

a) emocjonalne zabarwienie sporu;

b) obraźliwych sformułowań pod adresem Spółki i jej pracowników;

c) profanacja.

 

11.6 Spółka ma prawo odrzucić reklamację Klienta, jeżeli nie zostały spełnione warunki złożenia i przesłania reklamacji określone w pkt. 11.2, 11.3, 11.4, 11.5 i 11.8 Umowy Użytkownika. 11.2, 11.3, 11.4, 11.5 i 11.8 “Umowy Użytkownikaandrdquo;.

 

11.7. W przypadku uznania reklamacji przez Spółkę, Spółka rozpatrzy reklamację i podejmie decyzję w sprawie spornej sytuacji w możliwie najkrótszym terminie.

 

11.8 W przypadku, gdy Firma będzie musiała poprosić Klienta o dodatkowe informacje lub dokumenty w celu rozpatrzenia roszczenia, początek czasu na rozpatrzenie roszczenia będzie momentem, w którym Firma otrzyma od Klienta wszystkie wymagane informacje lub dokumenty.

 

11.9. Jeśli roszczenie Klienta dotyczy operacji handlowej, plik logowania serwera i jest jedynym źródłem informacji przy rozpatrywaniu sytuacji spornej związanej z operacjami handlowymi Klienta na rynkach finansowych, Klient przyjmuje to do wiadomości i rozumie. Informacje zawarte w pliku dziennika serwera mają bezwarunkowe pierwszeństwo przed innymi argumentami przy rozpatrywaniu sporu, w tym informacjami zawartymi w pliku dziennika terminala Klienta.

 

11.10. Jeżeli z powodu prac konserwacyjnych na serwerach, o których Klient został uprzednio poinformowany, zamówienie Klienta nie zostało zrealizowane, nie będą przyjmowane żadne reklamacje z tego tytułu.

 

11.11. Jeśli sytuacja zostanie uznana za uzasadnioną, rozliczenie następuje w formie wypłaty odszkodowania na konto handlowe Klienta w ciągu jednego dnia roboczego. Firma nie zrekompensuje Klientowi żadnego utraconego zysku, nawet jeśli Klient miał zamiar coś zrobić, ale nie zrobił tego z jakiegokolwiek powodu. Ponadto, Firma nie zrekompensuje żadnych strat wtórnych lub niepieniężnych.

 

11.12. Firma zastrzega sobie prawo do powoływania się na notowania, ceny, stawki i inne informacje od jakiegokolwiek innego brokera lub animatora rynku w celu porównania w momencie podejmowania decyzji o roszczeniu.

 

12. Prawo właściwe i jurysdykcja

 

12.1. Umowa “User Agreement” jest sporządzona i podlega prawu Wysp Marshalla.

 

12.2 Obie strony (tj. Firma i Klient) będą starały się rozwiązywać spory lub nieporozumienia powstałe w związku z “Umową Użytkownika” w drodze negocjacji. Jeśli negocjacje nie przyniosą skutku, główne roszczenia i spory zostaną przekazane do rozstrzygnięcia przez Sądy Wysp Marshalla.

 

12.3 Strony nieodwołalnie poddają się wyłącznej jurysdykcji sądów Wysp Marshalla w celu rozstrzygnięcia wszelkich roszczeń, działań lub innych kwestii związanych z “Umową użytkownika”. Żadne z postanowień “Umowy Użytkownika” nie uniemożliwia Firmie wniesienia pozwu przeciwko Klientowi w dowolnej jurysdykcji.

 

12.4. Każda ze Stron nieodwołalnie zrzeka się wszelkich zastrzeżeń, które mogą powstać:

 • w siedzibie jakiegokolwiek organu sądowego Wysp Marshalla;
 • że postępowanie prowadzone jest w miejscu niedogodnym dla Klienta; że organy sądowe Wysp Marshalla nie mają jurysdykcji nad żadną ze Stron.

 

13. Czas trwania, rozwiązanie Umowy

 

13.1. “Umowa Użytkownika” nie stanie się wiążącą umową pomiędzy Klientem a Firmą dopóki konto handlowe Klienta nie zostanie otwarte i zatwierdzone.

 

13.2. “Umowa z Użytkownikiem” będzie obowiązywać do czasu jej rozwiązania.

 

13.3. Umowa “User Agreement” może zostać rozwiązana przez Klienta za piętnastodniowym (15) kalendarzowym pisemnym wypowiedzeniem, pod warunkiem, że Klient nie ma otwartych pozycji, zaległych zobowiązań lub długów wobec Firmy. Klient potwierdza, że takie rozwiązanie nie zwalnia go z żadnych zobowiązań wynikających z poprzednich transakcji zawartych w związku z “Umową użytkownika”.

 

13.4 Jeśli w momencie zakończenia “Umowy Użytkownika” Klient posiada otwarte pozycje handlowe, Spółka zastrzega sobie prawo do zamknięcia otwartych pozycji po aktualnej cenie rynkowej bez powiadomienia Klienta. Jeśli na koncie Klienta pozostaną środki po zamknięciu pozycji, zostaną one wysłane do Klienta, jeśli nie posiada on innych istniejących zobowiązań wobec Firmy.

 

13.5. Firma zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia “Umowy Użytkownika” poprzez pisemne powiadomienie Klienta na piętnaście (15) dni kalendarzowych przed wypowiedzeniem.

 

13.6. Przyczyny i warunki rozwiązania umowy:

 

13.6.1 Firma może rozwiązać “Umowę z Użytkownikiem” bez powiadomienia Klienta, tylko wtedy, gdy Klient naruszy którykolwiek z warunków “Umowy z Użytkownikiem”.

 

13.6.2 Spółka ma wyłączne prawo do ochrony swoich interesów. W związku z tym, Spółka podejmie wszelkie uzasadnione kroki przeciwko indywidualnym Klientom, którzy działają przeciwko interesom Spółki poprzez korzystanie z usług świadczonych im w złej wierze. Broker zastrzega sobie prawo do jednostronnego rozwiązania stosunku umownego z takim Klientem i nie jest zobowiązany do ujawnienia Klientowi powodów swojej decyzji. Decyzja ta wchodzi w życie natychmiast i bez uprzedniego powiadomienia Klienta.

 

13.6.3. Broker ma prawo do zablokowania rachunku handlowego Klienta bez uprzedniego powiadomienia oraz do przeprowadzania wewnętrznych kontroli i dochodzeń. Powodem tego mogą być podejrzane operacje handlowe oraz działania ze strony Klienta, które naruszają postanowienia “Umowy Użytkownika” oraz mogą być niezgodne z prawem.

 

Przez czyny niedozwolone rozumie się próby osiągnięcia zysku przez klienta kosztem:

– wykorzystując możliwą lukę w oprogramowaniu;

– nieuczciwe wykorzystanie otrzymanych bonusów;– nieuczciwe wykorzystanie programów partnerskich,

– działanie w złej wierze jako zarządzający kontem PAMM/RAMM,

– handel arbitrażowy,

– handel na wiadomościach poprzez angażowanie się w wielokierunkowe transakcje na dwóch lub więcej kontach prowadzonych u jednego lub więcej brokerów, jak również inne działania i transakcje, które naruszają ogólnie przyjęte normy i praktyki rynkowe.

 

Jeśli Firma wykryje którekolwiek z powyższych działań Klienta, ma prawo do rozwiązania “Umowy użytkownika”, zablokowania metody otrzymywania środków, zamknięcia konta Klienta (lub wszystkich kont) i zwrotu salda nie przekraczającego początkowego depozytu.

 

13.6.4. Jako oficjalne ostrzeżenie o podejrzeniach, Broker może (ale nie jest zobowiązany) wyrazić swoje podejrzenia wobec Klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonu. Jeśli po ostrzeżeniu Klient nadal używa nielegalnego stylu handlowego, Broker zastrzega sobie prawo do zamknięcia wszystkich lub niektórych otwartych pozycji Klienta, obciążenia wyników wszelkich operacji handlowych, które zdaniem Spółki są związane z nieetycznymi lub wątpliwymi stylami handlowymi, a także do rozwiązania “Umowy Użytkownika”, zamknięcia konta Klienta (lub wszystkich kont) i zwrócenia Klientowi salda do wysokości pierwotnej kwoty depozytu.

 

13.6.5. Jako oficjalne ostrzeżenie, Broker może (ale nie jest zobowiązany) wyrazić swoje podejrzenia wobec Klienta poprzez e-mail lub telefonicznie.

 

13.7. Klient zgadza się, że Firma zastrzega sobie prawo, jednak z wyprzedzeniem, do zawieszenia lub częściowego lub całkowitego zakończenia dostępu Klienta do usług zgodnie z “Umową Użytkownika”. W takiej sytuacji umowę Klienta ze Spółką uważa się za zawieszoną lub całkowicie rozwiązaną. W przypadku rozwiązania “Umowy Użytkownika”, saldo konta handlowego Klienta, z zastrzeżeniem warunków zawartych w niniejszym punkcie 13, zostanie zwrócone Klientowi.

 

13.8. Wypowiedzenie lub rozwiązanie “Umowy Użytkownika” nie będzie miało wpływu na żadne wcześniej zrealizowane transakcje ani nie naruszy żadnych wcześniej nabytych praw i obowiązków żadnej ze Stron.

 

13.9. Wszelkie postanowienia “Umowy Użytkownika” dotyczące ryzyka, obowiązków i odpowiedzialności Klienta, ujawnienia gwarancji, ograniczenia odpowiedzialności, odszkodowania, poufności i ochrony danych, praw własności intelektualnej, zawiadomień, roszczeń i reklamacji pozostaną w mocy po rozwiązaniu “Umowy Użytkownika” z jakiegokolwiek powodu.

 

14. Odstąpienie od wykonania umowy

 

14.1. Nieprzestrzeganie obejmuje następujące okoliczności:

 • klient odmawia zapłaty jakiejkolwiek należności i wykonania jakiegokolwiek zobowiązania wobec brokera;
 • klient odmawia zapłacenia jakiejkolwiek kwoty należności.
 • wszczęcie przez osobę trzecią postępowania upadłościowego wobec Klienta lub zawarcie przez Klienta układu z wierzycielami w celu spłaty zadłużenia lub wszczęcie innej podobnej procedury wobec Klienta;
 • jeżeli Klient jest osobą prawną: wszczęcie postępowania o powołanie likwidatora lub ustanowienie syndyka lub zarządcy masy upadłościowej w odniesieniu do Klienta lub majątku Klienta (jeżeli Klient jest osobą prawną);
 • jakiekolwiek oświadczenie lub gwarancja złożona przez Klienta okaże się lub stanie się fałszywa;
 • Firma ma uzasadnione powody by sądzić, że Klient zaangażował się w nadużycia handlowe, w tym użycie Snipingu, Scalpingu, «Pipsingu», Hedgingu, składanie zleceń stop na kupno lub sprzedaż przed publikacją informacji finansowych, arbitraż, manipulację, użycie «szybkich»/»wolnych» notowań, etc.;
 • Firma ma uzasadnione podstawy, aby sądzić, że Konto Klienta zostało otwarte w sposób nieuczciwy;
 • Firma ma uzasadnione podstawy, aby sądzić, że Klient dopuścił się fałszerstwa lub użył skradzionej karty bankowej do zasilenia swojego Konta Klienta
 • W przypadku śmierci lub braku zdolności do czynności prawnych Klienta;
 • Wszelkie inne okoliczności, które Broker zasadnie uzna za zdarzenie niewykonania zobowiązania.

 

14.2. W przypadku niewywiązania się z umowy przez Klienta, Spółka zastrzega sobie prawo, bez uprzedniego pisemnego powiadomienia, do podjęcia jednego lub więcej z następujących kroków:

 • zamknąć wszystkie otwarte pozycje Klienta po aktualnych notowaniach;
 • zamknąć konto(a) klienta;
 • zabronić tworzenia nowych kont dla klienta;
 • odpisać z rachunku Klienta kwoty należne Brokerowi od Klienta.

 

15. Różne

 

15.1. “Umowa z użytkownikiem” została przetłumaczona z języka angielskiego. Tekst Umowy w języku angielskim jest rozstrzygający we wszystkich przypadkach.

 

15.2. Firma może zmienić niniejszą “Umowę Użytkownika” według własnego uznania, ale za powiadomieniem Klienta, wszelkie zmiany wejdą w życie następnego dnia kalendarzowego po dniu powiadomienia, chyba że inaczej określono w powiadomieniu lub zmianach.

 

15.3. Broker może dokonać cesji i przenieść, w całości lub w części, swoje prawa i obowiązki wynikające z niniejszej Umowy bez zgody Klienta, pod warunkiem, że osoba, na którą przenoszone są prawa wyrazi zgodę na taką cesję. Pośrednik powiadamia Klienta na piśmie o takiej cesji z wyprzedzeniem co najmniej piętnastu (15) dni kalendarzowych.

 

15.4 W przypadku, gdy Broker zaprzestanie świadczenia jakichkolwiek usług w ramach niniejszej Umowy, Klient powiadomi Brokera na piśmie co najmniej piętnaście (15) dni kalendarzowych przed zakończeniem usługi. Wszelkie środki pieniężne pozostające na rachunku handlowym Klienta zostaną zwrócone Klientowi po zamknięciu wszystkich pozycji i z zastrzeżeniem wszystkich innych postanowień zawartych w niniejszej Umowie.

 

15.5. Niniejsza Umowa jest wiążąca dla i na rzecz następców prawnych i spadkobierców każdej ze stron. Klient nie może, bez uprzedniej pisemnej zgody Brokera, przenieść, scedować w całości lub w części, praw, obowiązków i / lub zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy, czy to z mocy prawa, przez połączenie lub w inny sposób, do jakiejkolwiek osoby trzeciej. Wszelkie próby takiego działania bez uprzedniej pisemnej zgody będą nieważne i nie będą miały mocy ani skutków.

 

15.6. w przypadku śmierci Klienta prawo do żądania zwrotu środków zgromadzonych na jego rachunku handlowym przysługuje jego spadkobiercom prawnym, powiernikom i następcom prawnym, z wyłączeniem prawa do dokonywania operacji handlowych na rachunku handlowym Klienta.

 

15.7. Pośrednik jest uprawniony do zawieszenia świadczenia usług na rzecz Klienta w dowolnym czasie z jakiegokolwiek powodu uznanego przez Pośrednika za wystarczający bez uprzedniego powiadomienia Klienta.

 

15.8. W “Umowie z Użytkownikiem”:

 • słowa użyte w liczbie pojedynczej obejmują liczbę mnogą i vice versa;
 • słowa oznaczające płeć męską obejmują płeć żeńską i środkową;
 • słowa oznaczające osoby obejmują firmy, stowarzyszenia i grupy osób, korporacyjne lub nie;
 • słowa “may” należy interpretować jako permisywne; “shall” lub “will” należy interpretować jako imperatywne;
 • wyrażenia odnoszące się do pisma lub podobne należy rozumieć jako obejmujące druk faksowy, litografię, fotografię, pocztę elektroniczną i inne środki przedstawiania słów w widocznej formie;
 • “handel” oznacza transakcje na papierach wartościowych i instrumentach finansowych;
 • fraza “Operacje niehandlowe” oznacza wpłacanie lub wypłacanie środków z rachunku handlowego;
 • “dzień roboczy” lub “dzień roboczy” oznacza dzień, który nie jest sobotą, niedzielą lub świętem państwowym w kraju, w którym znajdują się serwery Brokera.

Umów się na rozmowę