Dokumenty

Ta sekcja zawiera szereg dokumentów, z którymi należy się zapoznać przed rozpoczęciem handlu na rynku Forex lub giełdzie. Obejmuje to: Umowę użytkownika, Politykę prywatności, Ujawnienie ryzyka i inne.

1. Wprowadzenie

 

1.1 W celu obsługi klientów, firma gromadzi dane osobowe klientów, potencjalnych klientów i pracowników.

 

Powodem tego jest fakt, że firma chce zapewnić wysoki poziom ochrony klienta, ponieważ poufność jest najważniejszym czynnikiem w zdobywaniu i utrzymywaniu zaufania między firmą a jej pracownikami, dostawcami i klientami.

 

Zapewnienie wysokiego poziomu ochrony danych osobowych wiąże się z przestrzeganiem określonych środków organizacyjnych i technicznych. W związku z tym firma wprowadziła szereg wewnętrznych i zewnętrznych zasad ochrony danych, których przestrzeganie jest obowiązkowe dla pracowników.

 

Do obowiązków Spółki należy również dokumentowanie, przegląd i monitorowanie wewnętrznej zgodności z polityką ochrony danych oraz odpowiednimi ustawowymi wymogami ochrony danych, w tym GDPR (General Data Protection Regulation).

 

Przedsiębiorstwo jest odpowiedzialne za podjęcie wszelkich niezbędnych środków w celu zapewnienia pełnej zgodności ze wszystkimi wymogami związanymi z ochroną danych w przedsiębiorstwie. Środki, które należy podjąć obejmują: przydzielenie odpowiedzialności, informowanie i szkolenie personelu zaangażowanego w operacje przetwarzania danych. Należy pamiętać, że “Polityka prywatności” będzie od czasu do czasu poddawana przeglądowi w celu uwzględnienia nowych okoliczności, ale przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych będzie regulowane przez najnowszą wersję dokumentu.

 

Niniejsza polityka prywatności wraz z wytycznymi dotyczącymi przetwarzania danych osobowych stanowi ogólne ramy dla przetwarzania danych osobowych

 

1.2 Przez “dane osobowe” rozumie się wszelkie informacje, które mogą odnosić się do zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Dla ogólnego zrozumienia, zidentyfikowana osoba fizyczna to taka, która może być rozpoznana bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności poprzez identyfikator: nazwisko, dane lokalizacyjne, numer telefonu, wiek, płeć. Zidentyfikowanymi osobami fizycznymi mogą być klienci, pracownicy, kandydaci, dostawcy, partnerzy biznesowi i inni. Do tego wszystkiego możemy dodać, że dokument zawiera różne kategorie danych osobowych i informacji wrażliwych, do których należą: wskaźniki zdrowotne, numer konta, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, tożsamość online oraz jeden lub więcej czynników charakterystycznych dla fizycznej, fizjologicznej, genetycznej, umysłowej, ekonomicznej, kulturowej lub społecznej tożsamości osoby fizycznej.

 

1.3 Informacje o firmach lub przedsiębiorstwach nie są danymi osobowymi, ale należy zauważyć, że dane kontaktowe w takich firmach lub przedsiębiorstwach, takie jak imię i nazwisko, stanowisko, służbowy adres e-mail, służbowy numer telefonu i inne są uważane za dane osobowe.

 

1.4 Firma gromadzi dane osobowe wyłącznie dla uzasadnionych celów biznesowych, które obejmują nawiązywanie i utrzymywanie relacji z klientami i dostawcami, realizację zamówień zakupu, zatrudnianie i zarządzanie wszystkimi aspektami zatrudnienia, wymianę informacji, wypełnianie zobowiązań prawnych i wymogów, realizację umów, zapewnienie obsługi klienta i inne.

 

1.5 Danymi osobowymi będą:

 • być przetwarzane zgodnie z prawem, odpowiednio i przejrzyście w stosunku do osoby, której dane dotyczą;
 • zostaną zebrane do określonych, wyraźnych i zgodnych z prawem celów i nie będą następnie przetwarzane w żadnym innym celu, który jest z nimi niezgodny;
 • być właściwe i odpowiednie do celu leczenia i wykorzystywane tylko w zakresie niezbędnym do tego celu;
 • należy podjąć wszelkie możliwe środki w celu zapewnienia, że dane osobowe, które są nieprawidłowe w odniesieniu do celu przetwarzania, zostaną usunięte lub poprawione w rozsądnym terminie;
 • być przechowywane w formie, która zapewnia identyfikację osób, których dane dotyczą, tylko przez okres wymagany do celów, dla których te dane osobowe są przetwarzane;
 • być przetwarzane w sposób zapewniający bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przed przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, z zastosowaniem odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych.

1.6 Odpowiedzialność za przestrzeganie powyższych punktów spoczywa na firmie.

 

2. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

 

2.1 Podstawa prawna, na której oparta jest zasada przetwarzania danych osobowych:

 • obowiązek prawny lub roszczenie;
 • wypełnienie warunków umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą;
 • zgoda osoby, której dane dotyczą, na jeden lub więcej konkretnych celów;
 • uzasadnione interesy realizowane przez Spółkę

2.2 Umowa

 

2.2.1 Gromadzenie, rejestracja i dalsze przetwarzanie danych osobowych klientów, dostawców, partnerów biznesowych i pracowników opiera się na zgodzie zidentyfikowanej osoby fizycznej na przetwarzanie jej danych osobowych w jednym lub kilku określonych celach. Z kolei Przedsiębiorstwo;musi być w stanie potwierdzić, że osoba, której dane dotyczą, wyraziła zgodę na przetwarzanie takich danych osobowych.

 

2.2.2 Zgoda na przetwarzanie danych osobowych przez zidentyfikowaną osobę fizyczną musi być konkretna, jednoznaczna i udzielona dobrowolnie po otrzymaniu niezbędnych wyjaśnień. Osoba, której dane dotyczą, musi zatem niezwłocznie wyrazić osobistą zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w drodze oświadczenia lub wyraźnego działania potwierdzającego.

Osoba, której dane dotyczą, musi wyrazić osobistą zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w drodze oświadczenia lub wyraźnego działania potwierdzającego.

 

2.2.3. Prośba Spółki o wyrażenie zgody przez osobę, której dane dotyczą, musi być przedstawiona w jasnej i zrozumiałej formie, przy użyciu prostego języka pisanego.

 

2.2.4. Aby Spółka mogła przetwarzać kategorie danych osobowych, tj. dane osobowe, zgoda ze strony Klienta musi być wyrażona w sposób ustrukturyzowany.

 

2.2.5. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do odmowy podania danych osobowych w dowolnym momencie. Z chwilą dokonania rezygnacji Spółka zobowiązuje się do zaprzestania zbierania i przetwarzania wszelkich danych osobowych osoby, której dane dotyczą, o ile Spółka nie jest do tego prawnie zobowiązana lub uprawniona.

Zapewne Spółka nie jest do tego zobowiązana lub uprawniona.

 

2.3 Realizacja warunków umowy:

 

2.3.1 Zbieranie i przetwarzanie danych osobowych w związku z realizacją warunków umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub w celu wykonania działań, o które osoba, której dane dotyczą, wnioskowała przed podpisaniem umowy, jest zgodne z prawem. Niniejsze oświadczenie ma zastosowanie do wszystkich zobowiązań umownych i umów podpisanych przez firmę, w tym w okresie przed zawarciem umowy, niezależnie od wyniku negocjacji umowy.

 

2.4 Przestrzeganie zobowiązań prawnych po stronie Spółki i Klienta

 

2.4.1 Obowiązkiem Spółki jest przestrzeganie wszelkich zobowiązań prawnych, które opierają się na wymogach i prawodawstwie Unii Europejskiej lub jej państw członkowskich. Podobne okoliczności prawne, które są istotne dla Spółki, mogą stanowić uzasadnione usprawiedliwienie dla przetwarzania danych osobowych Klienta.

 

2.4.2 Umowy prawne obejmują obowiązek gromadzenia, rejestrowania i (lub) przekazywania pewnych rodzajów informacji o pracownikach, klientach itp. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych są podobne wymogi prawne.

 

2.5 Interesy firmy

 

2.5.1 Wszystkie dane będą przetwarzane w przypadku uzasadnionych interesów realizowanych przez Spółkę, przy czym takie interesy lub prawa podstawowe mają pierwszeństwo w skutkach prawnych przed prawami osoby, której dane dotyczą. W momencie podejmowania decyzji o przetwarzaniu danych, Spółka w pierwszej kolejności upewni się, że prawnie uzasadnione interesy mają pierwszeństwo przed prawami i wolnościami osoby fizycznej oraz że przetwarzanie nie spowoduje bezprawnej szkody.

2.5.1 Wszystkie dane będą przetwarzane w przypadku prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Firmę, takie interesy lub prawa podstawowe mają pierwszeństwo przed prawami osoby, której dane dotyczą.

 

Przetwarzanie danych osobowych potencjalnego klienta w celu rozszerzenia działalności i rozwoju nowych relacji biznesowych odnosi się do uzasadnionego interesu firmy  i jest szczególnym przykładem prawnym. Obowiązkiem podmiotu jest dostarczenie informacji o konkretnym uzasadnionym interesie, jeśli przetwarzanie opiera się na aktualnym postanowieniu Polityki prywatności.

 

3. Zasada przetwarzania i przekazywania danych osobowych

 

3.1 Spółka jako główny regulator przetwarzania danych osobowych

 

3.1.1 W momencie podpisania przez osobę, której dane dotyczą, umowy z Spółką, zaczyna ona być traktowana jako podmiot kontrolujący, przetwarzający dane osobowe w całości. Takie zapisy pozwalają Spółce na podejmowanie określonych decyzji dotyczących sposobu przetwarzania danych osobowych osoby, której dane dotyczą.

 

3.2 Korzystanie z usług firm przetwarzających dane

 

3.2.1 Zewnętrzne podmioty przetwarzające dane to firmy, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Spółki i zgodnie z poleceniami. Przykładem może być kontrola systemów HR przez Firmę, dostawcy IT będący osobami trzecimi i inni. Jeśli Firma angażuje strony trzecie do przetwarzania danych osobowych, Firma wymaga od nich zapewnienia wysokiego poziomu poufności. Jeżeli warunek ten nie zostanie zagwarantowany, Spółka jest zobowiązana do wyboru innego podmiotu przetwarzającego dane.

Spółka jest również zobowiązana do wyboru innego podmiotu przetwarzającego dane.

 

3.3 Umowy dotyczące przetwarzania danych

 

3.3.1 Przed dokonaniem jakiegokolwiek przekazania danych osobowych Spółka  zobowiązuje się do zawarcia pisemnej umowy o przetwarzanie danych z podmiotem przetwarzającym dane. Umowa ta umożliwia kontrolę Spółki nad przetwarzaniem danych osobowych, które odbywa się poza Spółką i za które Spółka ponosi odpowiedzialność.

 

3.3.2 Jeżeli podmiot przetwarzający lub współprzetwarzający dane znajduje się geograficznie poza UE/EOG, zastosowanie mają warunki określone w pkt 3.4.4 poniżej.

 

3.4 Rozporządzenie w sprawie ujawniania danych osobowych

 

3.4.1 Przed ujawnieniem danych osobowych zaufanym stronom, obowiązkiem Spółki jest sprawdzenie, czy odbiorca jest związany z nami umową o współpracy. Należy pamiętać, że Spółka ma prawo do wewnętrznego udostępniania danych osobowych pod warunkiem, że ujawnienie jest uzasadnione uzasadnionym celem biznesowym.

 

3.4.2 Spółka upewni się u odbiorcy, czy istnieje uzasadniony cel dla uzyskania danych osobowych i będzie wymagać, aby transfer danych osobowych był ograniczony i utrzymany do niezbędnego minimum.

 

3.4.3 Firma musi rozważyć wszystkie ryzyka związane z przekazywaniem danych osobowych osobom fizycznym, podmiotom danych lub osobom prawnym spoza organizacji.

 

3.4.4 W sytuacji, gdy odbiorca będący osobą trzecią znajduje się poza UE/EOG w kraju, w którym nie jest zapewniony odpowiedni poziom ochrony danych, przekazanie informacji jest dozwolone wyłącznie pod warunkiem zawarcia umowy o przekazaniu danych pomiędzy Spółką a osobą trzecią. Należy pamiętać, że umowa o przekazywaniu danych zobowiązuje się do oparcia się na Modelowych Klauzulach Umownych UE.

 

4. Prawa osób, których dane dotyczą

 

4.1 Obowiązki informacyjne

 

4.1.1 W przypadku, gdy Spółka prowadzi zbieranie i rejestrację danych osobowych podmiotów, Spółka zobowiązuje się do poinformowania tych osób o:

 • cele, dla których dane osobowe mają być przetwarzane, jak również podstawę prawną przetwarzania;
 • kategorie danych osobowych, których to dotyczy;
 • uzasadnione interesy realizowane przez Spółkę, jeśli przetwarzanie opiera się na równowadze interesów;
 • odbiorcy lub kategorie odbiorców danych osobowych, jeśli istnieją;
 • jeżeli dotyczy, że Firma zamierza przekazać dane osobowe do państwa trzeciego, oraz podstawę prawną takiego przekazania;
 • okres, przez jaki dane osobowe będą przechowywane lub, jeżeli nie jest to możliwe, kryterium zastosowane do określenia takiego okresu;
 • prawo do żądania dostępu, sprostowania lub usunięcia danych osobowych, ograniczenia lub sprzeciwu wobec przetwarzania danych osoby, której dane dotyczą, jak również prawo do przenoszenia danych;
 • jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 • prawo do złożenia skargi do Spółki w drodze odpowiedniego procesu lub do organu nadzorczego;
 • czy podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub umownym lub wymogiem zawarcia umowy oraz czy osoba, której dane dotyczą, jest zobowiązana do podania danych osobowych i jakie są możliwe konsekwencje niepodania tych danych;
 • posiadają zautomatyzowany proces podejmowania decyzji, w tym profilowanie, oraz dostarczają zrozumiałych informacji na temat zastosowanej logiki oraz znaczenia i możliwych konsekwencji tego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą.

 

4.2 Kontrola dostępu

 

4.2.1 Spółka przetwarza dane osobowe każdej osoby, w tym pracowników organizacji, kandydatów do pracy, dostawców zewnętrznych, potencjalnych klientów, partnerów biznesowych i innych osób, które mają prawo żądać dostępu do swoich danych osobowych, które Spółka przetwarza i przechowuje.

 

4.2.2 Osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do danych osobowych oraz prawo do poznania przyczyn ich przetwarzania zgodnie z kryteriami, pod warunkiem, że Spółka& ma dostęp do przechowywania i przetwarzania danych osobowych osoby, której dane dotyczą.

 

4.3 Firma zobowiązuje się do poprawienia dokładnych danych osobowych podmiotu na pierwsze żądanie i bez zbędnej zwłoki.

 

4.4 Osoba, której dane dotyczą, ma prawo zażądać od Spółki całkowitego usunięcia danych osobowych. W zamian Spółka zobowiązuje się do usunięcia danych osobowych bez zbędnej zwłoki, jeżeli nie jest zobowiązana do przechowywania jakichkolwiek informacji przez określony czas wymagany przepisami prawa (w rozumieniu wymogów Komisji Nadzoru Finansowego lub organów podatkowych).

 

4.5 Jeżeli żądanie jest zasadne, osoba, której dane dotyczą, ma prawo zażądać od Spółki&ograniczenia przetwarzania danych osobowych.

 

4.6 Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do otrzymania zapisanych danych osobowych, które będą w formacie nadającym się do odczytu maszynowego i przedstawione we wspólny i uporządkowany sposób.

 

4.7 W zależności od konkretnej sytuacji osobistej, osoba, której dane dotyczą, ma prawo do zakwestionowania przetwarzania danych osobowych w odniesieniu do takiej osoby w dowolnym momencie, jeśli przetwarzanie opiera się na równowadze interesów, w tym profilowaniu.

 

4.8 Na wszelkie żądania, które Spółka otrzyma od osoby, której dane dotyczą, dotyczące wykonywania praw opisanych w niniejszym punkcie, Spółka zobowiązuje się odpowiedzieć niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 30 dni od otrzymania żądania. Wniosek zostanie niezwłocznie przekazany do Centrum Obsługi. Specjalista Spółki odpowiedzialny za ochronę danych danej osoby, której dane dotyczą, zobowiązany jest do udzielenia pomocy Centrum Obsługi w rozpatrzeniu żądania w celu dotrzymania terminu udzielenia odpowiedzi.

 

5. Metody stosowane w celu ochrony danych

 

5.1 Spółka zobowiązuje się do opracowywania nowych produktów, usług, rozwiązań technicznych i innych rozwiązań w taki sposób, aby były one bezpieczne w użyciu i zgodne z zasadami szczególnej ochrony danych i domyślnej ochrony danych.

 

5.1.1 Przez specjalne metody ochrony danych rozumie się, że należy zwrócić szczególną uwagę na ochronę danych podczas opracowywania nowych usług lub produktów.

  • Firma ze swojej strony zobowiązuje się do akceptacji poziomu technicznego, kosztów wdrożenia oraz charakteru, zakresu, kontekstu i celu przetwarzania, a także ryzyka o różnym stopniu prawdopodobieństwa i krytyczności w odniesieniu do praw i wolności osób fizycznych warunkujących przetwarzanie;
  • Spółka zobowiązuje się, zarówno w momencie określania sposobu przetwarzania, jak i w trakcie samego przetwarzania, do stosowania odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, takich jak przekształcanie w formę anonimową, które mają na celu skuteczną realizację zasad ochrony danych, takich jak minimalizacja danych, oraz do zintegrowania niezbędnych zabezpieczeń przetwarzania danych w celu spełnienia wymogów ochrony danych i ochrony praw osób, których dane dotyczą.

 

5.1.2 Domyślna ochrona prywatności danych wymaga wdrożenia innowacyjnych technik minimalizacji danych.

 • Firma zobowiązuje się do zastosowania odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, aby zapewnić, że domyślnie przetwarzane są tylko takie dane osobowe, które są wymagane dla każdego konkretnego celu przetwarzania.
 • Taki wymóg minimalizacji dotyczy ilości gromadzonych danych osobowych, zakresu przetwarzania, okresu przechowywania i dostępności tych danych.
 • Środki takie mają na celu zapewnienie, że dostęp do danych osobowych jest domyślnie przyznawany wyłącznie po dokładnym rozważeniu.

6. etapy przetwarzania danych osobowych

 

6.1 Spółka działa jako organizacja nadzorcza przetwarzająca dane osobowe. Obowiązkiem Spółki jest zachowanie pełnej poufności podczas rejestracji przetwarzania. W dokumentacji powinny zostać odnotowane następujące informacje:

 • imię i nazwisko oraz dane kontaktowe;
 • cel leczenia;
 • opis kategorii osób, których dane dotyczą, oraz kategorii danych osobowych;
 • odbiorcy, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, w tym odbiorcy w państwach trzecich lub organizacjach międzynarodowych;
 • jeśli ma to zastosowanie, szczegóły dotyczące przekazywania danych osobowych do państw trzecich, w tym wskazanie takiego państwa trzeciego oraz, w stosownych przypadkach, szczegóły dotyczące odpowiednich zabezpieczeń;
 • jeśli ma to zastosowanie, podano terminy usuwania różnych kategorii danych;
 • w stosownych przypadkach, ogólny opis zastosowanych technicznych i organizacyjnych środków bezpieczeństwa.

6.1.1 Obowiązkiem Spółki jest dostarczenie rejestrów danych na żądanie odpowiednich organów ochrony danych.

 

7. Eliminacja danych osobowych

 

7.1 Spółka zobowiązuje się do pozbycia się danych osobowych, o ile nie ma zgodnego z prawem powodu dalszego przetwarzania lub przechowywania danych osobowych.

 

7.2 Polityka Firmy dotycząca przechowywania i udostępniania danych określa szczegóły dotyczące okresów przechowywania różnych kategorii danych osobowych.

 

7.3 Po zakończeniu relacji z Firmą, klienci lub potencjalni klienci mają prawo do żądania całkowitego usunięcia i anonimizacji danych osobowych konta.

 

7.4 Przed podjęciem współpracy będzie analizował i oceniał prawo swoich klientów (potencjalnych klientów) do ochrony danych osobowych z wymogami innych odpowiednich przepisów. Należy pamiętać, że w przypadku rejestracji danych osobowych wszelkie działania podlegają przepisom dotyczącym transakcji finansowych, przepisom księgowym, standardom ochrony klienta i innym.

 

7.5 Firma&nbspostrzega, że dane osobowe zostaną usunięte, jeśli nie ma koniecznej podstawy prawnej do ich dalszego przechowywania. Standardowe ramy czasowe dla usuwania informacji o klientach to rok bieżący plus pięć lat po zakończeniu relacji z klientem.

 

7.6 Polityka Firmy przewiduje, że dane osobowe potencjalnych klientów zostaną usunięte lub zanonimizowane na ich życzenie w krótkim czasie, jednak procedura ta może trwać do jednego miesiąca.

 

7.7 Dane tych klientów, którzy spowodowali straty dla Spółki mogą być przechowywane przez dłuższy okres w celu ochrony przed dalszymi stratami lub zaspokojenia uzasadnionych roszczeń finansowych.

 

7.8 Powyższe postanowienie stanowi, że na koniec każdego okresu współpracy, Spółka trwale usunie lub zanonimizuje wszystkie dane osobowe.

 

8. Prawdopodobne zagrożenia

 

8.1 Jeżeli przetwarzanie danych osobowych naraża osoby, których dane osobowe są przetwarzane, na wysoki stopień ryzyka, należy przeprowadzić Ocenę Wpływu na Prywatność (DPIA).

 

8.1.1 Przeprowadzenie oceny skutków dla prywatności zakłada, że Spółka rozważy pełny zakres, kontekst, charakter, cel przetwarzania, ryzyko o różnym stopniu prawdopodobieństwa i krytyczności w odniesieniu do praw i wolności osób fizycznych, zastosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu prowadzenia przetwarzania zgodnie z wymogami ochrony danych i będzie w stanie to wykazać.

 

8.2 Środki techniczne i organizacyjne& będą podlegały przeglądowi i aktualizacji co najmniej raz na sześć miesięcy.

 

8.2.1 W ramach wykazania zgodności z odpowiednimi środkami technicznymi i organizacyjnymi, zgodność z zasadami postępowania lub zatwierdzonymi mechanizmami certyfikacji będzie wymagana od obu stron prawnych.

 

9. Profilowanie

 

9.1 W kontekście niniejszej polityki prywatności “profilowanie” rozumiane jest jako automatyczny proces analizy danych osobowych w celu oceny lub przewidywania przyszłych zachowań osoby fizycznej w środowisku współpracy. Firma może korzystać z profilowania w następujących okolicznościach:

 • do oceny zdolności kredytowej;
 • Aby zapewnić klientom i potencjalnym klientom informacje na temat produktów i usług firmy, które mogą być dla nich interesujące;
 • w celu pomocy w identyfikacji potencjalnych przypadków przestępstw finansowych

10. Wymagania międzynarodowe

 

10.1 Spółka zobowiązuje się do przestrzegania Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych oraz przepisów dotyczących ochrony danych osobowych w poszczególnych krajach.

 

10.2 Jeśli prawo krajowe w danym kraju wymaga wyższego poziomu ochrony danych osobowych niż ten, który Firma może zapewnić, Firma będzie przestrzegać tych wymagań. Jeśli polityka lub wytyczne są bardziej restrykcyjne niż lokalne prawo, wówczas należy przestrzegać polityki lub wytycznych Firmy.

 

11. Dane kontaktowe

 

11.1 Jeśli klienci lub potencjalni klienci mają jakiekolwiek pytania dotyczące treści niniejszej polityki, powinni skontaktować się z inspektorem ochrony danych Spółki pod adresem [email protected]

 

 

Umów się na rozmowę